Informacje prawne o rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którzy w Spółdzielni posiadają lokale mieszkalne lub o innym przeznaczeniu jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000220793, ul. Adama Mickiewicza 12a, 09-402 Płock, tel. 24 364 -88-33.

Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania praw związanych z tym przetwarzaniem pod numerem telefonu 601 170 658, e-mail: inspektorodo.msm@onet.pl, lub pisząc na adres: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, , ul. Adama Mickiewicza 12a, 09-402 Płock,

Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którzy w Spółdzielni posiadają lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku danych, których przetwarzanie nie znajduje podstaw we wskazanych aktach normatywnych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Spółdzielnia w celu realizacji zadań statutowych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, oznaczenie dokumentu tożsamości, adres lokalu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty e-mail, nr telefonu.

Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którzy w Spółdzielni posiadają lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu będą przetwarzane tak długo jak długo będą one niezbędne do wywiązania się przez Spółdzielnie z obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu oraz uchwalonych na jego podstawie Regulaminów.

Członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, które w Spółdzielni posiadają lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za ich zgodą, posiadają prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, które w Spółdzielni posiadają lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którzy w Spółdzielni posiadają lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba, że jest to konieczne do realizacji zadań Spółdzielni wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu oraz uchwalonych na jego podstawie Regulaminów, albo z umowy zawartej między Spółdzielnią a osobą, której dane osobowe mają być przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej