Organy Spółdzielni

 

Organami  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku są:

 I.    WALNE ZGROMADZENIE

 II.   RADA NADZORCZA

 Rada Nadzorcza na  kadencję w latach 2023-2026 została wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku  obradującym w dniach 26, 27, 28 czerwca 2023 roku i ukonstytuowała się  dnia 19 lipca 2023 roku.

Skład  Prezydium Rady Nadzorczej

Elżbieta Cicholska           –    Przewodnicząca

Hanna Jankowska           –   Zastępca Przewodniczącej  

Katarzyna Mrozowska     –    Sekretarz                             

 

Skład  Komisji Rewizyjnej

Teresa Sławińska                 –   Przewodnicząca  Komisji              

Karolina Gościniak               –   Zastępca Przewodniczącej  

Anita Ciechomska-Goślicka   –  Członek                               

 

Skład  Komisji Remontowo - Inwestycyjnej

Grzegorz Maślankowski      –  Przewodniczący Komisji           

Waldemar Fuz                   –   Zastępca Przewodniczącego        

Tomasz Szatkowski            – Członek                                         

 

III.  ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu od 01.02.2024 roku:

Jerzy Wolniak               –  Prezes Zarządu,

Katarzyna Wiśniewska   – Zastępca Prezesa 

Andrzej Ścibło              – Członek Zarządu

 

 

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej