Dodatek mieszkaniowy

 

Bezpośredni adres - DODATEK MIESZKANIOWY w MOPS PŁOCK

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ul. 3 -go Maja 16 realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (- tekst jednolity -Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm. ), Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r. poz. 589).

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 756 ze zm.).
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
 - Uchwała Nr 654/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 r.

- Uchwała Rady Miasta Płocka nr 336/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Art. 2 ust 1 ww. ustawy określa komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu."
Art. 5 ust. 1 , 3 i 5 ww. Ustawy kryterium powierzchni:
 35 m2 - dla 1 osoby,
 40 m2 - dla 2 osób,
 45 m2 -  dla 3 osób,
 55 m2 -  dla 4 osób,
 65 m2 -  dla 5 osób,
 70 m2 -  dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe:
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pok. nr 9 (parter) przy ul. 3-go maja 16,
2. Deklaracja o wysokości dochodów do pobrania w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pok. nr 9 (parter) przy ul. 3-go Maja 16.

Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy  spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wydatki mieszkaniowe ( wydruk czynszu, odcinek opłat za wywóz nieczystości – stałych lub płynnych) za miesiąc, w którym składany jest wniosek

- rachunek za wodę, c.o za bieżący miesiąc lub z terminem płatności w miesiącu składania dokumentów,
- w przypadku braku ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu przewodowego rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy od wybranego przez wnioskodawcę sprzedawcy energii elektrycznej,
- właściciele domów jednorodzinnych - zaświadczenie z Referatu Administracji   Architektoniczno - Budowlanej Urzędu Miasta Płocka o powierzchni domu i jego wyposażeniu technicznym,
- dokumenty potwierdzające  dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, tj.:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto  uzyskanych w okresie poprzednich 3 miesięcy (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe)
- decyzje, zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjnych, stypendia i innych informujących o wysokości uzyskanych świadczeń za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek ,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą  : decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić dochód - dochód ten osoba deklaruje osobiście prowadząca działalność gospodarczą lub zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe, książka przychodów i rozchodów
- osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych - zaświadczenie o trybie nauki,
- w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Miejskim Urzędzie Pracy - osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Zgliczyńskiego 4),
- osoby poruszające się na wózku chcące skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny przedstawić zaświadczenia od lekarza potwierdzające poruszanie się na wózku

- osoby wynajmujące mieszkanie lub jego część winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części

Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z pełnomocnictwem wystawionym  zgodnie z  art. 33 KPA, przy czym organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego potwierdzenia podpisu strony.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

Sposób wypłaty :  Wypłata dodatków mieszkaniowych (ryczałtów) i energetycznych dla osób które nie posiadają konta bankowego odbywa się w terminie od 5 dnia każdego miesiąca przez kolejne 3 dni robocze w kasach banku PKO BP w godzinach urzędowania oddziałów i agencji PKO BP na terenie całego kraju. W przypadku, gdy pierwszy dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w kolejnych trzech dniach roboczych. Po wyznaczonym terminie wypłata ryczałtu nie będzie wykonywana. W przypadku nieodebrania świadczenia w terminie wskazanym w decyzji ponowna wypłata możliwa będzie w miesiącu następnym, po indywidualnym uzgodnieniu.

INFORMACJI UDZIELA: Dział Dodatków Mieszkaniowych 3-go Maja 16, (tel. 24 367 16 53 do 55, 367-16-70 do 71).

 

 GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

PONIEDZIAŁEK 9.00 - 14.00
WTOREK         9.00 - 14.00
ŚRODA           DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK     9.30 - 16.30
PIĄTEK           9.30 - 14.00

 

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej