Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY w MOPS PŁOCK

Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ulicy 3-Maja 16 (PARTER) realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych

Kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Art. 2.1 ww. ustawy określa komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny."

Art. 5.1 , 3 i 5 ww. Ustawy kryterium powierzchni:

 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, 3-Maja 16, pokój nr 9 (PARTER); - Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - Oświadczenie o numerach PESEL osób podanych w deklaracji o dochodach; - Oświadczenie o adresie dla doręczeń;
 2. Deklaracja o wysokości dochodów do pobrania w Dziale Dodatków Mieszkaniowych, 3-Maja 16, pokój nr 9 (PARTER). Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania , o których mowa niżej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydatki mieszkaniowe ( wydruk czynszu, odcinek opłat za wywóz nieczystości - stałych i płynnych) za miesiąc, w którym składany jest wniosek
 • rachunek za wodę, c.o za bieżący miesiąc lub z terminem płatności w miesiącu składania dokumentów,
 • w przypadku braku ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu przewodowego rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy od wybranego przez wnioskodawcę sprzedawcy energii elektrycznej,
 • właściciele domów jednorodzinnych - zaświadczenie z Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej Urzędu Miasta Płocka lub oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni domu i jego wyposażeniu technicznym,
 • dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, tj.:
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto uzyskanych w okresie poprzednich 3 miesięcy (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe)
 • decyzje, zaświadczenia lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjnych, stypendia i innych informujących o wysokości uzyskanych świadczeń za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek ,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą : decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić dochód
 • dochód ten osoba deklaruje osobiście prowadząca działalność gospodarczą lub zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe, książka przychodów i rozchodów
 • osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych - zaświadczenie o trybie nauki,
 • w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Miejskim Urzędzie Pracy - osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.
 • w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego 4),
 • osoby poruszające się na wózku chcące skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny przedstawić zaświadczenia od lekarza potwierdzające poruszanie się na wózku
 • osoby wynajmujące mieszkanie lub jego część winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części

Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z pełnomocnictwem wystawionym zgodnie z art. 33 KPA, przy czym organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego potwierdzenia podpisu strony.

Sposób wypłaty : Wypłata dodatków mieszkaniowych (ryczałtów) i energetycznych dla osób które nie posiadają konta bankowego odbywa się w terminie od 5 dnia każdego miesiąca przez kolejne 3 dni robocze w kasach banku PKO BP w godzinach urzędowania oddziałów i agencji PKO BP na terenie całego kraju. W przypadku, gdy pierwszy dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w kolejnych trzech dniach roboczych. Po wyznaczonym terminie wypłata ryczałtu nie będzie wykonywana. W przypadku nieodebrania świadczenia w terminie wskazanym w decyzji ponowna wypłata możliwa będzie w miesiącu następnym, po indywidualnym uzgodnieniu.

INFORMACJI UDZIELA:

Dział Dodatków Mieszkaniowych ulica 3-Maja 16, pokój nr 9 (PARTER), (tel. 24 367 16 53 do 55, 367-16-70 do 71).

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
PONIEDZIAŁEK - WTOREK 9.00 - 14.00
ŚRODA DZIEŃ WEWNĘTRZNY
CZWARTEK 9.30 - 16.30
PIĄTEK 9.30 - 14.00

Dodatek mieszkaniowy MSM

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe: Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej